Prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis, 52011PC0656

Tuo tikslu, minėta direktyva siektaė derinti taisykles dėl veiklos leidimo veiklai suteikimo tokioms investicinėms įmonėms ir jų veiklai taikomų reikalavimų, įskaitant verslo etikos taisykles. Atsižvelgiantdama į šiuos pokyčius, Bendrijos Ö Sąjungos Õ teisinė sistema turėtų apimti visas investuotojams skirtas veiklos rūšis. Dėl to būtina užtikrinti atitinkamo laipsnio suderinamumą, norint pasiūlyti investuotojams aukšto lygio apsaugą bei leisti investicinėms įmonėms, su jų buveinės valstybių priežiūra, teikti paslaugas visoje BendrijojeÖ Sąjungoje Õ, sudarančioje vieną bendrą rinką.

Finansų rinkų raida atskleidė, kad būtina stiprinti finansinių priemonių rinkų reguliavimo sistemą padidinant jos skaidrumą, geriau apsaugant investuotojus, stiprinant pasitikėjimą ja, mažinant nereguliuojamų sričių, užtikrinant, kad priežiūros institucijos turėtų pakankamai įgaliojimų savo užduotims atlikti; ònaujas 5 tarptautinės priežiūros institucijos sutaria, kad vienas iš finansų krizės veiksnių buvo daugelio finansų įstaigų valdymo trūkumai, įskaitant tai, kad nebuvo atliekama veiksminga patikra ir neužtikrinama galių pusiausvyra.

Dėl pernelyg didelės ir nepagrįstos rizikos kai kurios pavienės finansų įstaigos gali žlugti, o valstybėse narėse ir visame pasaulyje gali kilti sisteminių problemų. Dėl netinkamos įmonių, teikiančių paslaugas klientams, veiklos gali būti padaryta žalos investuotojams ir prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis jų pasitikėjimas.

Siekiant pašalinti potencialiai žalingą šių įmonių valdymo tvarkos trūkumų poveikį, reikėtų šios direktyvos nuostatas papildyti išsamesniais principais ir būtiniausiais standartais. Šie principai ir standartai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į investicinių įmonių pobūdį, mastą ir sudėtingumą; ò naujas 6 ES Finansinės priežiūros aukšto lygio darbo grupė paragino Europos Sąjungą parengti darnesnį finansų reguliavimo dokumentų rinkinį.

Atsižvelgdama į būsimą Europos priežiūros struktūrą, m.

Nemokamai gyventi forex prekybos kambaryje

Abu teisiniai dokumentai kartu turėtų sudaryti teisinę sistemą, pagal kurią būtų reglamentuojami investicinėms įmonėms, reguliuojamoms rinkoms, duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir trečiųjų šalių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas arba vykdančioms investicinę veiklą Sąjungoje, taikytini reikalavimai.

Todėl ši direktyva turėtų prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis aiškinama kartu su reglamentu. Šioje direktyvoje turėtų būti išdėstytos nuostatos, kuriomis būtų reglamentuojamas veiklos leidimų išdavimas, akcijų paketo įsigijimas, naudojimasis įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas, investicinių įmonių veiklos sąlygos siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, buveinės ir priimančiosios valstybių narių priežiūros institucijų įgaliojimai, sankcijų taikymo tvarka.

Kadangi pagrindinis šio pasiūlymo tikslas ir dalykas — suderinti nacionalines minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų būti pagrįstas SESV 53 straipsnio 1 dalimi.

Turėtų būti numatyta nuosekli sistema, kurioje atsižvelgiama galinti jautriai reaguoti į rizikos veiksnius, kuri ir reguliuojamostų pagrindinėes pavedimų vykdymo sistemų rūšyis, šiuo metu naudojamoas Europos finansinėse rinkose. Būtina pripažinti, kad greta reguliuojamų rinkų atsirado naujos kartos organizuotos prekybos sistemos, kurioms turėtų būti taikomias reikalavimais užtikrinti efektyvų ir organizuotą finansinių rinkų veikimą.

Siekiant nustatyti suderintą reguliavimo sistemą, turėtų būti numatyta nuostata dėl naujos investicinės paslaugos, susijusios su DPS valdymu, įtraukimo.

prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis kaip prekiauti japoniškomis žvakidėmis

Į sąvokas neturėtų būti įtrauktos dvišalės sistemos, kur investicinė įmonė į visus prekybinius santykius įsitraukia savo sąskaita, o ne kaip rizikos nekelianti sandorio šalis tarp pirkėjo ir pardavėjo. Rinka, sudaryta tik iš taisyklių, reglamentuojančių su naryste, leidimu naudoti prekyboje priemones, prekyba tarp narių, ataskaitų pateikimu ir, kai taikoma, su skaidrumo įpareigojimais susijusius dalykus, yra reguliuojama rinka arba DPS, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, o sandoriai, sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, laikomi sudaryti pagal reguliuojamos rinkos sistemos arba DPS reikalavimus.

Dėl dvejetainių opcionų tikrai uždirba pinigus

Reikalavimas, kad sistemoje interesus apjungtų sistemos administratoriaus nustatytos ne savo nuožiūra taisyklės, reiškia, kad juos apjungia sistemos taisyklės arba sistemos protokolai ar vidaus procedūros įskaitant programinę įrangą sudarančias procedūras. Vadovaujantis sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, kurią vykdant taikomos sistemos taisyklės, sistemos protokolai ar vidaus procedūros.

Tačiau nors reguliuojamoms rinkoms ir DPS turėtų ir toliau būti taikomi labai panašūs reikalavimai dėl to, kas gali tapti jų nariais ar dalyviais, OPS turėtų turėti galimybę nustatyti ir apriboti patekimą į sistemą remdamasi, inter alia, savo operatorių įsipareigojimais savo klientams; ò naujas 13 investicinė įmonė, vykdanti klientų pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat vykdančiu klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS.

Finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines įmones, kurios dažnai organizuotai ir sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius vykdydamos klientų pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS. Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų taikoma objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti investicines įmones, iš kurių reikalaujama įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat vykdančiu klientų pavedimus iš dvejetainiai variantai brazilijoje nuosavo finansinio turto; šie kriterijai nustatyti Komisijos reglamento Nr.

Techniniai kriterijai, skirti nustatyti, kada veikla yra papildoma pagrindiniam verslui, turėtų būti išaiškinti deleguotuosiuose aktuose.

Prekyba savo sąskaita vykdant klientų pavedimus turėtų apimti įmones, kurios vykdo įvairių klientų pavedimus suderindamos juos pagal suderinamumo principą kompensacinė prekybajos turėtų būti laikomos pagrindiniais veikėjais ir joms turėtų būti taikomos šios direktyvos nuostatos, kuriomis reglamentuojamas ir užsakymų vykdymas klientų naudai, ir prekyba savo sąskaita.

Ypač tuomet, kai asmuo teikia investicines paslaugas arba užsiima investicine veikla ir jam taikomos šios direktyvos išimtys, kadangi, vertinant bendrai, jo pagrindiniame versle tokios paslaugos ar veikla yra pagalbinės, jam neturėtų būti taikoma išimtis, susijusi su pagalbinėmis paslaugomis, jeigu jo pagrindiniame versle šios paslaugos ar veikla nustoja būti pagalbinėmis. Ö m. Kredito įstaigai nusprendus pradėti teikti investicines paslaugas arba vykdyti investicinę veiklą, prieš suteikdamos tokią teisę, kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar ji laikosi atitinkamų šios direktyvos nuostatų.

Todėl tikslinga sustiprinti investuotojų pasitikėjimą ir labiau suvienodinti reguliavimą, susijusį su skirtingų mažmeninių investicinių produktų paketų platinimu, siekiant užtikrinti pakankamą investuotojų apsaugos lygį visoje Sąjungoje. Dėl šios priežasties į šios direktyvos taikymo sritį tikslinga įtraukti struktūruotus indėlius.

 • Никто уже не делал вид, что воспринимает его как нечто само собой разумеющееся.
 • Но тут Хилвар заговорил .
 • Пока они длились, увлечения эти были всепоглощающи, однако ни одна из связей не прололжалась долее нескольких недель, Похоже было, что в каждый данный отрезок времени Олвин мог глубоко заинтересоваться лишь чем-то одним.
 • Pnt coin
 • Demo sąskaita prekybai opcionais
 • Opcionų prekybos forumas internete
 • D.U.K. | Centrinė perkančioji organizacija - CPO

Atsižvelgiant į tai, būtina paaiškinti, kad struktūruoti indėliai, kadangi jie yra investicinių produktų forma, neapima indėlių, susietų vien su palūkanų normomis, pvz. Siekiant panaikinti neapibrėžtumą ir padidinti investuotojų apsaugą, tikslinga numatyti, kad ši direktyva bus taikoma tais atvejais, kai pirminėje rinkoje investicinės įmonės ir kredito institucijos platina jų pačių išleidžiamas finansines priemones neteikdamos jokių konsultacijų.

Investicinė įmonė, turinti juridinio asmens statusą, turėtų gauti leidimą toje valstybėje narėje, kurioje yra registruota jos būstinė. Investicinė įmonė, neturinti juridinio asmens statuso, turėtų gauti leidimą toje valstybėje narėje, kurioje yra jos pagrindinė buveinė. Be to, valstybės narės turėtų reikalauti, kad pagrindinė investicinės įmonės buveinė visuomet būtų buveinės valstybėje narėje ir vykdytų joje faktinę veiklą. Tokio draudimo sumos turėtų būti patikslintos atsižvelgiant į patikslinimus, padarytus vadovaujantis m.

Tokia kapitalo pakankamumui taikoma specialia tvarka neturėtų būti pažeisti sprendimaių dėl atitinkamo šių įmonių traktavimo pagal būsimus Bendrijos Ö Sąjungos Õ teisės aktų, kuriais reglamentuojamasnčių kapitalo pakankamumasą, pakeitimus. Tačiau šis principas neturėtų drausti įmonei užsiimti verslu savo vardu, tačiau investuotojo naudai, pavyzdžiui, kapitalo skolinimasis atsargoms, kai tai būtina dėl sandorio pobūdžio ir investuotojas tam pritaria.

Opcionų brokerio pajamos. Binariniai Opcionai Lietuvoje – Atsiliepimai

Šių reikalavimų galima netaikyti, kai visos lėšų ir finansinių priemonių nuosavybės teisės perleidžiamos investicinei įmonei siekiant vykdyti visus esamus ar būsimus, faktinius, nenumatytus ar numatomus įsipareigojimus. Dėl šios didelės galimybės gali susidaryti neapibrėžtumas ir kilti pavojus su klientų turto apsauga susijusių reikalavimų veiksmingumui.

prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis dvejetainis variantas šri lanka 24 7

Taigi bent jau mažmeninių klientų turto atžvilgiu tikslinga apriboti investicinių įmonių galimybę sudaryti susitarimus dėl finansinio įkaito perleidžiant nuosavybės teisę, kaip apibrėžta m. Šie filialai neturėtų naudotis laisve teikti paslaugas, remiantis Sutarties 49 straipsnio antrąja dalimi, arba įsisteigimo teise tose valstybėse narėse, kuriose jie nėra įsisteigę.

Atsižvelgiant į tuos atvejus, kai Bendrija nėra prisiėmusi jokių dvišalių ar daugiašalių įsipareigojimų, tikslinga numatyti tvarką, skirtą užtikrinti, kad Bendrijos investicinės įmonės būtų vienodai traktuojamos suinteresuotose trečiosiose šalyse.

prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis nasdaq fxe variantai

Investicinės įmonės valdymo organas prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis atvejais turėtų skirti pakankamai laiko, turėti pakankamų žinių, įgūdžių ir patirties, kad suprastų kredito įstaigos veiklą ir pagrindines jos rizikos pozicijas.

Kad būtų išvengta grupinio mąstymo ir kad būtų lengviau kritiškai vertinti sprendimus, investicinių įmonių valdybos sudėtis turėtų būti pakankamai įvairi amžiaus, lyties, geografinės kilmės, išsilavinimo ir profesiniu atžvilgiu, kad būtų galima remtis įvairiais požiūriais ir patirtimi. Lyčių pusiausvyra yra ypač svarbi norint užtikrinti, kad būtų tinkamai atspindima demografinė realybė; ò naujas 39 siekiant, kad valdymo organas galėtų veiksmingai prižiūrėti ir kontroliuoti investicinės įmonės veiklą, jis turėtų būti atsakingas ir atskaitingas už visą investicinės įmonės strategiją, atsižvelgdamas į investicinės įmonės veiklos ir rizikos pobūdį.

Valdymo organas visame investicinės įmonės verslo cikle turėtų prisiimti aiškius įsipareigojimus dėl įmonės strateginių tikslų nustatymo ir apibrėžimo, jos vidaus struktūros patvirtinimo, įskaitant personalo atrankos ir mokymo kriterijus, bendros politikos, pagal kurią reglamentuojamas paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas, įskaitant pardavimo darbuotojų atlyginimą ir naujų produktų, skirtų platinti klientams, patvirtinimą.

Dėl to būtina numatyti taisykles, kuriomis būtų užtikrinamančias, kad šie konfliktai negalėtų neigiamai paveikti jų klientų interesų.

Taisyklių 18—20 p. Duomenys apie klientus ir jų priskyrimą tam tikrai kategorijai Kiekvieno kliento asmens duomenys ir informacija, kuria remiantis klientas priskirtas tam tikrai kategorijai; klientams skirti pranešimai, susiję su jų priskyrimu tam tikrai kategorijai Periodiškas duomenų kaupimas nuo finansų maklerio įmonės toliau — FMĮ ir klientų santykių pradžios ar jų pasikeitimo 10 metų Įstatymo 22 str. Taisyklių 59 p.

Telefono pokalbių arba elektroninių pranešimų, susijusių su klientų pavedimais, įrašymas yra suderinamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir pateisinamas siekiant padidinti investuotojų apsaugą, didinti rinkos priežiūrą ir teisinį tikrumą investicinių įmonių ir jų klientų naudai. Tokių įrašų svarba taip pat paminėta m.

 • Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas, įsigyjantis prekes, paslaugas ar darbus CPO LT kataloge.
 • Search Nemokamai gyventi forex prekybos kambaryje Prekyba kelia mažiau streso ir yra patogesnė - geriausia forex prekybai nei m užsidirbti pinigų kriptovaliutų nemokamai gyventi forex prekybos kambaryje.
 • Kaip Uždirba Dvejetainis Geriausias brokeris prekiauti dvejetainiais pasirinkimo sandoriais parduoti ir prekiauti skaitmenine valiuta.
 • Elito opcionų prekybininkas
 • Yra dvejetainis variantas saugus
 • Agimat fx dvejetainių parinkčių sistema
 • EUR-Lex - PC - LT

Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto paskelbtose techninėse konsultacijose Europos Komisijai. Dėl šių priežasčių tikslinga šioje direktyvoje numatyti telefono pokalbių arba elektroninių pranešimų, susijusių su klientų pavedimais, įrašymo bendrosios tvarkos principus; ò naujas 43 valstybės narės turėtų užtikrinti teisę į asmens duomenų apsaugą pagal m.

Ši apsauga pirmiausia turėtų būti išplėsta ir būti taikoma telefono pokalbių ir elektroninių pranešimų įrašymui, kaip reikalaujama pagal 13 straipsnį; ò naujas 44 prekybos technologijų naudojimas pastarąjį dešimtmetį smarkiai plėtojosi, ir dabar rinkos dalyviai jas plačiai naudoja.

prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis dvejetainis variantas šri lanka 24 7

Daugelis rinkos dalyvių dabar naudoja algoritminę prekybą, kai kompiuteriniu algoritmu automatiškai nustatomi pavedimo aspektai ir kai žmogiškoji veikla ribota arba jos visai nėra. Specialus algoritminės prekybos porūšis yra dažni trumpalaikio pobūdžio prekybos sandoriai angl. Dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius paprastai prekiautojai vykdo naudodami prekybai savo nuosavas lėšas, ir, užuot buvę atskira strategija, jie vykdomi naudojant modernias technologijas siekiant įgyvendinti įprastesnes prekybos strategijas, pvz.

Investicinė įmonė arba rinkos operatorius, administruojantis DPS arba reguliuojamą rinką, apie kiekvieną akciją, kuria leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir kuria yra prekiaujama II priedo 1 lentelėje nurodytoje jo administruojamoje sistemoje, viešai paskelbia šio straipsnio 2—6 dalyse nurodytą informaciją. Kai vienas iš šio straipsnio 1 dalyje minimų subjektų administruoja nepertraukiamo pavedimų knygos aukciono prekybos sistemą, jis apie kiekvieną tokią akciją, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, savo įprastomis prekybos valandomis nepertraukiamai viešai skelbia bendrą pavedimų ir su jais susijusių akcijų skaičių pagal kiekvieną kainos lygį, nurodydami penkis geriausius paklausos ir pasiūlos kainos lygius. Kai vienas iš šio straipsnio 1 dalyje minimų subjektų administruoja kotiravimu pagrįstą prekybos sistemą, apie kiekvieną tokią akciją, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, jis savo įprastomis prekybos valandomis viešai ir nuolat skelbia geriausią kiekvieno rinkos formuotojo tos akcijos paklausos ir pasiūlos kainos lygį, kartu nurodydamas su tomis kainomis susijusias apimtis. Viešai skelbiamos kotiruojamos kainos — tai tos kainos, kurios atspindi saistančius įsipareigojimus pirkti ir parduoti akcijas bei nurodo kainą ir apimtį akcijų, kurias registruotieji rinkos formuotojai yra pasirengę nupirkti ar parduoti. Tačiau neįprastomis rinkos sąlygomis ribotą laikotarpį gali būti leidžiamos tik orientacinės, tik pasiūlos arba tik paklausos kainos.

Be to, kad šia direktyva įdiegta telefono pokalbių arba elektroninių pranešimų, prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis su klientų pavedimais, įrašymo bendra sistema, tikslinga sumažinti kompetentingoms institucijoms galimybę tam tikrais atvejais pavesti priežiūros užduotis, sumažinti veiksmų laisvę, numatytą įmonių agentams taikytinuose reikalavimuose, ir filialų teikiamą informaciją; ò naujas 46 naudojant prekybos technologijas padidėjo investuotojų vykdomos prekybos sparta, pajėgumas ir sudėtingumas.

Dėl jų rinkos dalyviai galėjo sudaryti sąlygas savo klientams patekti į rinkas naudojantis jų prekybos sistemomis, tiesiogine elektronine prieiga arba remiamo ir tiesioginio patekimo į rinką būdu. Prekybos technologijos rinkai ir apskritai rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz. Tačiau dėl šių prekybos technologijų taip pat atsiranda nemažai galimos rizikos, pvz. Be to, kyla rizika, kad algoritminės prekybos sistemos pernelyg jautriai reaguos į rinkos įvykius, dėl to gali padidėti nestabilumas, jeigu rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors problema.

prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis slankiojo vidurkio rsi strategija

Galiausiai jeigu algoritminė prekyba arba dažni trumpalaikio pobūdžio prekybos sandoriai naudojami netinkamai, jie gali būti naudojami įvairių formų piktnaudžiavimo tikslais; ò naujas 47 šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio technologijų naudojimo, geriausia sušvelninti taikant specialių rizikos kontrolės priemonių derinį, skirtą įmonėms, vykdančioms algoritminę prekybą arba dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas priemones, skirtas tokioms įmonėms prieinamų prekybos vietų operatoriams.

Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius vykdančioms įmonėms būtų išduodamas veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės prekybos vietos narės. Taip turėtų būti užtikrinta, kad joms būtų taikomi direktyvoje nustatyti organizaciniai reikalavimai ir jos būtų tinkamai prižiūrimos; ò naujas 48 ir įmonės, ir prekybos vietos turėtų užtikrinti, kad būtų taikomos veiksmingos priemonės, skirtos užtikrinti, kad vykdant automatizuotą prekybą rinkoje nekiltų sąmyšis ir kad jos nebūtų galima naudoti piktnaudžiavimo tikslais.

Nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, turinčios priežiūros institucijos ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją, taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos, jeigu kredito įstaigos licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, ir finansų patarėjo įmonės, turinčios priežiūros institucijos išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją. Finansų maklerio įmonės licenciją turinti bendrovė vadinama finansų maklerio įmone.

Prekybos vietos taip pat turėtų užtikrinti, kad jų prekybos sistemos būtų atsparios ir tinkamai išbandytos, kad galėtų atlaikyti didesnius pavedimų srautus arba rinkos spaudimą ir kad būtų taikomi sistemos išjungikliai, skirti prekybai laikinai sustabdyti, jeigu būtų staigių ir prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis kainų svyravimų; ò naujas 49 be priemonių, susijusių su algoritmine prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio prekybos sandoriais, tikslinga įtraukti kontrolės priemones, susijusias su investicinėmis įmonėmis, teikiančiomis klientams tiesioginę elektroninę prieigą prie rinkų, nes elektroninė prekyba gali būti vykdoma per įmonę, teikiančią elektroninę prieigą prie rinkų, ir su daugeliu kitų panašių rizikos rūšių.

Taip pat reikėtų, kad tiesioginę elektroninę prieigą teikiančios įmonės užtikrintų, kad šia paslauga besinaudojantys asmenys turėtų tinkamą kvalifikaciją ir kad būtų nustatytos naudojimosi šia paslauga kontrolės priemonės.

Tikslinga išsamius organizacinius reikalavimus, susijusius su šių naujų formų prekyba išsamiau nustatyti deleguotuosiuose aktuose. Taip turėtų būti užtikrinta, kad, kai būtina, reikalavimus būtų galima iš dalies pakeisti siekiant atsižvelgti į būsimas šios srities inovacijas ir pokyčius; ò naujas 50 šiuo metu ES veikia daugybė prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai prekybai tapačių priemonių.

Siekiant sumažinti galimą riziką investuotojų interesams, būtina įforminti ir labiau suderinti prekybos kitose prekybos vietose padarinių procesą, jeigu viena prekybos vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba pašalinti iš prekybos finansinę priemonę.

Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti interesų konfliktus, kai priimami sprendimai laikinai sustabdyti arba pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena reguliuojama rinka arba DPS sustabdo prekybą dėl informacijos apie emitentą arba finansinę priemonę neatskleidimo, kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi to sprendimo, išskyrus atvejus, kai tolesnis prekybos vykdymas gali būti pateisinamas dėl išskirtinių aplinkybių.

Be to, būtina įforminti ir patobulinti prekybos vietų keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą dėl konkrečios priemonės, kuria prekiaujama skirtingose vietose, išskirtinių sąlygų atvejais; ò naujas 51 finansų rinkose veikla užsiima daugiau investuotojų ir jiems teikiamos sudėtingesnės plataus asortimento paslaugos ir priemonės ir, atsižvelgiant į šiuos pokyčius, būtina numatyti tam tikrą suderinimą siekiant visoje Sąjungoje investuotojams teikti aukšto lygio apsaugą.

Klientams ir toliau yra svarbios asmeninės rekomendacijos, o paslaugos bei priemonės darosi vis sudėtingesnės, todėl, siekiant padidinti investuotojų apsaugą, reikia griežtinti verslo etikos įpareigojimus; ò naujas 52 siekiant suteikti investuotojams visą svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, kad investicinės įmonės, teikdamos konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų pirma, produktų asortimentą, į kurį jos atsižvelgia teikdamos klientams asmenines rekomendacijas, paaiškintų, ar jos konsultacijas dėl investavimo teikia nepriklausomai, ar siūlo klientams nuolatinį jiems rekomenduojamos finansinės priemonės tinkamumo vertinimą.

Taip pat tikslinga reikalauti, kad investicinės įmonės paaiškintų savo klientams jiems teikiamų rekomendacijų priežastis.

52011PC0656

Siekiant papildomai apibrėžti konsultacijų dėl investavimo teikimo reguliavimo sistemą kartu paliekant investicinėms įmonėms ir klientams galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės klientus informuoja, kad paslauga teikiama nepriklausomai.

Siekiant padidinti investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar labiau apriboti galimybę įmonėms priimti ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, visų pirma iš emitentų arba produktų teikėjų, kai jos konsultacijų dėl investavimo paslaugą ir portfelio valdymo paslaugą teikia nepriklausomai.

Tokiais atvejais turėtų būti leidžiama gauti tik nedidelę nepiniginę naudą, pvz. Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti galimybę teikti tas paslaugas kartu su papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų arba paskolų teikimas investuotojams siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką.

Taip pat tikslinga geriau apibrėžti finansinių priemonių, su kuriomis šios paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos kriterijus siekiant neįtraukti finansinių priemonių, tarp jų kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius, į kurias įtraukta išvestinė finansinė priemonė arba struktūra, dėl kurios klientui sunku suprasti su tuo susijusią riziką; ò naujas 54 kryžminis pardavimas yra įprasta mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų strategija visoje Sąjungoje.

prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis kada parduoti savo įmonės akcijų pasirinkimo sandorius

Toks pardavimas mažmeniniams klientams gali būti naudingas, tačiau tam tikrais atvejais klientų interesų gali būti paisoma nepakankamai.

Pavyzdžiui, tam tikros kryžminio pardavimo formos, visų pirma siejimo praktika, kai dvi ar daugiau finansinių paslaugų parduodamos kartu viename pakete ir bent vienos iš tų paslaugų atskirai įsigyti neįmanoma, gali iškreipti konkurenciją ir neigiamai paveikti klientų judumą bei galimybes daryti pamatuotus sprendimus.

Siejimo praktikos pavyzdys — būtinybė atidaryti einamąją sąskaitą teikiant investicines paslaugas mažmeniniam klientui.