ES parama verslo skaitmenizavimui - Softera

Sprendimų paramos prekybos sistema

Turinys

  sprendimų paramos prekybos sistema

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos toliau — ministerija Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės toliau — Grupė nuostatai toliau — nuostatai nustato ministerijos Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo principus.

  Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui toliau — ministras. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos toliau — ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  sprendimų paramos prekybos sistema

  Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo sprendimų paramos prekybos sistema iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų toliau kartu — darbuotojaikeliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

  Grupės tikslas — padėti formuoti strateginius sprendimus ministro valdymo srityse, esant kompleksinės veiklos poreikiui, apimant keletą ministro valdymo sričių ar kai iš esmės keičiamas esamas teisinis reguliavimas ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu, taip pat užtikrinti tarptautinių santykių formavimą ir palaikymą ministrui pavestose valdymo srityse.

  sprendimų paramos prekybos sistema

  Grupės uždaviniai: 6. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 7.

  sprendimų paramos prekybos sistema

  Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę: 8. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

  Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra — ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  sprendimų paramos prekybos sistema

  Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  Grupės vadovas: Grupės darbuotojai: